Dynamika rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze

Fulltext článku: Studia paedagogica, 2010, roč. 15, č. 2, s. 87-104

Abstrakt: Ústředním tématem příspěvku je rozhodování žáků základních škol o další vzdělávací dráze. Volba další vzdělávací dráhy představuje závažnou etapu v celoživotním procesu kariérového vývoje. Českými žáky je obvykle uskutečňována před ukončením povinné školní docházky a vzhledem k vývojovým specifikům pubescence je spojena s řadou náročných momentů. Za účelem zjištění relevantních informací o volbě další vzdělávací dráhy žáků na konci základní školy bylo v letech 2007–2009 realizováno longitudinální empirické šetření s cílem zmapovat a popsat významné aspekty a rizika tohoto procesu. V textu je objasněn identifikovaný sedmifázový model průběhu volby další vzdělávací dráhy žáků a časové určení vybraných aspektů rozhodovacího procesu.

celý příspěvek

Vloženo: 23. 05. 2011, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

Vliv sociálního okolí na kariérové rozhodování žáků při přechodu do vyššího sekundárního vzdělávání

Fulltext článku: Pedagogická orientace, 2010, roč. 20, č. 3, s. 66-81

Anotace: Přechod žáků mezi nižším a vyšším sekundárním vzděláváním představuje závažnou etapu v celoživotním procesu kariérového vývoje a je spojen s řadou kritických momentů. Zdali zvolená vzdělávací a profesní dráha odpovídá možnostem a zájmům člověka, je přitom podstatné jak z hlediska zdravého rozvoje osobnosti, individuální spokojenosti a úspěšnosti, tak využití jeho společenského potenciálu. V přehledové studii syntetizujeme závěry vybraných výzkumů realizovaných převážně v angloamerické oblasti a v českém teritoriu. Pozornost je zaměřena na vliv sociálně významného okolí na kariérové rozhodování žáků, míru autonomie žáků v rozhodovacím procesu, uplatňované strategie rodičů, formování vzdělanostních a profesních aspirací žáků a další výzkumné problémy.

celý příspěvek

Vloženo: 23. 01. 2011, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

Příprava na volbu další vzdělávací dráhy : vyhledávání a práce s informacemi na internetu

Nový didaktický materiál do tematického okruhu Svět práce. Informační a pracovní listy pro žáky jsou koncipovány tak, aby se žáci nenásilnou formou naučili vyhledávat na internetu informace ze světa práce a vzdělávání, které potřebují ke správné volbě další vzdělávací dráhy.

celý příspěvek

Vloženo: 20. 11. 2009, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

Nový didaktický materiál: Zpracování videopořadu s námětem ze světa práce volby povolání

Jeden ze zajímavých nápadů k inovaci vyučování, který je postaven na využití předností nových technologií. Jeho podstatou je příprava a zpracování vlastního tematického videopořadu žáky. Myšlenka vychází ze zahraničního trendu, jenž do českého vzdělávání doposud ve větší míře nedorazil, a to školního televizního a rozhlasového vysílání, které žáci připravují sami, popřípadě s pomocí pedagogů či jiných dospělých. Natáčení audiovizuálních pořadů v profesionálně vybavených studiích a střižnách simuluje skutečné pracovní prostředí v oblasti médií, dělbu práce a rozvíjí u žáků dovednosti pracovat s moderní technikou a softwarem.

K didaktickému materiálu je připraven i ukázkový 12 minutový film natočený žáky filmovévo kroužku v Blansku s názvem Správná volba.

celý příspěvek

Vloženo: 30. 10. 2009, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

E-learningový kurz eKariéra

Národní ústav odborného vzdělávání zpřístupnil odborné veřejnosti e-learningový kurz eKariéra, který byl vytvořen v rámci projektu VIP Kariéra. E-learningový kurz je k dispozici na internetové stránce http://ekariera.nuov.cz. Jednotlivé moduly kurzu jsou dostupné po zadání přístupového jména nuov a hesla nuov.

K dispozici jsou následující témata: Úvod do kariérového poradenství, Kariérová dráha a kariérové poradenství, Orientace ve vzdělávací soustavě a ve vzdělávací nabídce, Orientace ve světě práce, Požadavky světa práce a kariérové poradenství, Vstup na trh práce, Pracovně právní problematika, Širší společenské souvislosti kariérového poradenství, Komunikace, Informační zdroje pro kariérové poradenství, Národní soustava kvalifikací v kariérovém poradenství, Podpora kariérového rozhodování a vzdělání ve výuce, Nezaměstnanost, Potřeby a požadavky zaměstnavatelů, Spokojenost absolventů středních škol se studiem a zaměstnáním, Vzdělávání žáků se zdravotním postižením z hlediska kariérového poradenství, Uplatnění absolventů na trhu práce - pohled zaměstnavatelů, Individuální příprava kandidáta na personální pohovor, Vzdělávání žáků - cizinců.

celý příspěvek

Vloženo: 24. 9. 2009, Petr Hlaďo

_________________________________________________________________________________________________

Start na trh práce

Internetové stránky Start na trh práce změnily doménu! Nová internetová adresa je http://www.vstupnatrhprace.cz. Internetové stránky Start na trh práce jsou komplexním informačním průvodcem volbou povolání. Svojí podobou jsou určeny především pro žáky a studenty, cenné rady zde naleznou také rodiče a učitelé. Zpracována jsou následující témata: profesní orientace a volba povolání, vzdělání a výběr ze vzdělávací nabídky, výběr zaměstnání, ucházení se o zaměstnání, práva a povinnosti zaměstnanců, kariérový růst a soukromé podnikání. Start na trh práce dále obsahuje přehledně zpracované zdroje informací, dostupná je také metodika pro výchovné poradce. Internetové stránky jsou spravovány Národním ústavem odborného vzdělávání.

celý příspěvek

Vloženo: 2. 6. 2009, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

E-learningový kurz Volba povolání ZDARMA!

Tento dříze placený internetový portál, který se zaměřuje na pomoc při volbě povolání a podporu tematického okruhu Svět práce, je dostupný zdarma. Je určen pro žáky a jejich rodiče, školy, učitele a výchovné poradce. Žáci se učí samostatně pomocí e-learningových kurzů, mohou si otestovat svoje schopnosti, znalosti a předpoklady prostřednictvím série testů, naučí se také vyplňovat přihlášku na střední školu. Důležitým přínosem jsou tzv. prezentační karty, které přehledným a zajímavým způsobem představují jednotlivé profese, školy a firmy. Ojedinělou aktivitou pro podporu správné volby budoucího povolání či rozhodování o směru dalšího studia jsou videoprofese, které reálně prezentují vybraná povolání. Součástí e-learningu je test předpokladů pro různá povolání a průvodce vyplňování přihlášky na střední školy.

celý příspěvek

Vloženo: 27. 3. 2009, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů

Národní ústav odborného vzdělávání vydal novou publikaci Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii : 2008/09. Publikace informuje o vývoji základní struktury středního a vyššího vzdělávání (vývoj počtu a podílů žáků 1. ročníků středního vzdělávání, u víceletých gymnázií v ročnících odpovídajících 1. ročníku SŠ a vývoj počtu a podílů studentů 1. ročníků nástavbového studia a vyššího vzdělávání), a to i v členění dle krajů. V letošním roce je doplněna o dlouhodobý vývoj počtu 15letých osob v České republice. Publikace poskytuje rovněž informace o vývoji struktury středního a vyššího vzdělávání podle skupin oborů(počty a podíly žáků 1. ročníků ve skupinách kmenových oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou a všech společně, dále i v nástavbovém studiu a v oborech vyššího odborného vzdělávání) v letech 2003/04 až 2008/09. V souvislosti se zavedením nového systému přijímacího řízení na středních školách publikace uvádí zajímavé údaje o stavu a vývoji podílů žáků přijatých na základě přijímací zkoušky v členění dle kategorií vzdělání i dle skupin oborů. Pozornost je také věnována problematice nezaměstnanosti mladých lidí v EU a migraci pracovních sil ve spojitosti s ekonomickou krizí.

celý příspěvek

Vloženo: 25. 3. 2009, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce

Národní ústav odborného vzdělávání vydal publikaci Rozhodování žáků při volbě vzdělávací cesty a úspěšnost vstupu na trh práce, která je věnována třem základním okruhům souvisejících s tématem absolventů a jejich úspěšností na trhu práce. První okruh zahrnuje volbu typu středního vzdělání a  hodnocení spokojenosti absolventů s absolvovanou střední školou a s vystudovaným oborem. V této souvislosti je podrobně mapován proces výběru střední školy i oboru, včetně faktorů, které vedly v procesu rozhodování k případným změnám původní studijní volby žáků. Pozornost je věnována i míře podpory rodičů a vlivu rodinného a sociálního zázemí na konečnou volbu střední školy. Druhý okruh mapuje úspěšnost vstupu absolventů na trh práce, počínaje zkoumáním významu sociálních sítí pro úspěšný vstup na trh práce a pro získání odpovídající pracovní pozice, dále zahrnuje hodnocení připravenosti absolventů pro výkon zaměstnání a věnuje se i otázce spokojenosti absolventů s různými aspekty zaměstnání, jako jsou platové a pracovní podmínky, jistota zaměstnání a další. Třetí okruh představuje sondu do názorů zaměstnavatelů zaměřenou na zjištění, co je podle jejich názoru podstatné pro získání dobrého pracovního uplatnění absolventů. Publikaci uzavírají závěry velmi přehledně shrnující zjištěné poznatky, přínosem je i množství grafů a tabulek.

celý příspěvek

Vloženo: 21. 3. 2009, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________

Publikace Kam na školu nahrazena CD-ROMem

Publikace Kam na školu - střední školy v České republice byla nahrazena novým elektronickým médiem CD-ROM, které přináší větší uživatelský komfort, více informací, snadné vyhledávání a pro žáky základních škol možnost kopírovat vyhledavač do domácího počítače a používat ho dlouhodobě bez připojení k internetu.

CD obsahuje aktuální informace o studiu na všech typech středních škol v ČR a vzdělávací nabídce pro 1. ročníky, včetně nástavbového studia. Můžete vyhledávat buď konkrétní střední školy a podívat se, jaké obory nabízejí, nebo u zvoleného oboru nalézt všechny školy, které jej budou otevírat. S použitím výběru (filtru) lehce vyhledáte studium pro žáky se zdravotním i jiným znevýhodněním a vzdělávání při zaměstnání (jiné než denní formy studia).

Na CD  (podobně jako na www.infoabsolvent.cz) najdete údaje z jednotlivých středních škol o oborech, délce a formě studia, podobě přijímací zkoušky a předmětech, ze kterých se vykonává, o poměru přihlášených a přijatých uchazečů v loňském roce, plánu přijímaných do 1. ročníků, výši ročního školného v soukromých školách apod. Dozvíte se, co se v oboru naučíte a jak se po studiu uplatníte.

celý příspěvek

Vloženo: 19. 3. 2009, Petr Hlaďo
_________________________________________________________________________________________________ 
Internetové stránky vznikly jako výsledek řešení projektu číslo MUNI/41/037/2008 Volba povolání dospívajících v kontextu rodiny financovaného v r. 2008 Pedagogickou fakultou MU.

ISSN 1803-9669

PhDr. Petr Hlaďo | Pedagogická fakulta Masarykovy uvniverzity | Katedra technické a informační výchovy
Poříčí 31, CZ - 603 00 Brno | telefon: (+420) 532 306 863 | skype: vychova-vzdelavani | e-mail: hlado@vychova-vzdelavani.cz
tvorba webových stránek emocio